فونت هاست .::. FontHost.IR

وزیر (Vazir)

Normal: 100300400500700900

انتخاب
اسم این فونت وزیر هست. اگر بصورت خلاصه بخوام فونت هاست را معرفی کنم، خدماتی هست که بصورت رایگان در اختیار شما قرارگرفته و شما براحتی و بدون نگرانی در مورد کد های مورد پشتیبانی در مرورگرهای مختلف و گوشی های موبایل آندروید، اپل و ویندوز به راحتی با قرار دادن آدرس لینک CSS می توانید استفاده کنید.

H1 اندازه متن عنوان هدر

H2 اندازه متن عنوان هدر

H3 اندازه متن عنوان هدر

H4 اندازه متن عنوان هدر

H5 اندازه متن عنوان هدر
H6 اندازه متن عنوان هدر

اعداد : 0123456789
<link href="https://fonts.coolhost.ir/css2/?family=Vazir&display=swap" rel="stylesheet">

یکان (Yekan)

Normal: 200300400500600700800900

انتخاب
اسم این فونت یکان هست. اگر بصورت خلاصه بخوام فونت هاست را معرفی کنم، خدماتی هست که بصورت رایگان در اختیار شما قرارگرفته و شما براحتی و بدون نگرانی در مورد کد های مورد پشتیبانی در مرورگرهای مختلف و گوشی های موبایل آندروید، اپل و ویندوز به راحتی با قرار دادن آدرس لینک CSS می توانید استفاده کنید.

H1 اندازه متن عنوان هدر

H2 اندازه متن عنوان هدر

H3 اندازه متن عنوان هدر

H4 اندازه متن عنوان هدر

H5 اندازه متن عنوان هدر
H6 اندازه متن عنوان هدر

اعداد : 0123456789
<link href="https://fonts.coolhost.ir/css2/?family=Yekan&display=swap" rel="stylesheet">

آوینی (Aviny)

Normal: 500

انتخاب
اسم این فونت آوینی هست. اگر بصورت خلاصه بخوام فونت هاست را معرفی کنم، خدماتی هست که بصورت رایگان در اختیار شما قرارگرفته و شما براحتی و بدون نگرانی در مورد کد های مورد پشتیبانی در مرورگرهای مختلف و گوشی های موبایل آندروید، اپل و ویندوز به راحتی با قرار دادن آدرس لینک CSS می توانید استفاده کنید.

H1 اندازه متن عنوان هدر

H2 اندازه متن عنوان هدر

H3 اندازه متن عنوان هدر

H4 اندازه متن عنوان هدر

H5 اندازه متن عنوان هدر
H6 اندازه متن عنوان هدر

اعداد : 0123456789
<link href="https://fonts.coolhost.ir/css2/?family=Aviny&display=swap" rel="stylesheet">
<style type="text/css"> color:#555 { font-size: 22.5px; line-height: 29px; letter-spacing: 0.36;} color:#999 { font-size: 54px;} color:#555 { font-size: 43.5px;} color:#999 { font-size: 38px;} color:#555 { font-size: 32px;} color:#999 { font-size: 27px;} color:#555 { font-size: 22px;}</style>

علی (AAli)

Normal: 500

انتخاب
اسم این فونت علی هست. اگر بصورت خلاصه بخوام فونت هاست را معرفی کنم، خدماتی هست که بصورت رایگان در اختیار شما قرارگرفته و شما براحتی و بدون نگرانی در مورد کد های مورد پشتیبانی در مرورگرهای مختلف و گوشی های موبایل آندروید، اپل و ویندوز به راحتی با قرار دادن آدرس لینک CSS می توانید استفاده کنید.

H1 اندازه متن عنوان هدر

H2 اندازه متن عنوان هدر

H3 اندازه متن عنوان هدر

H4 اندازه متن عنوان هدر

H5 اندازه متن عنوان هدر
H6 اندازه متن عنوان هدر

اعداد : 0123456789
<link href="https://fonts.coolhost.ir/css2/?family=AAli&display=swap" rel="stylesheet">

قاسم (AGhasem)

Normal: 500

انتخاب
اسم این فونت قاسم هست. اگر بصورت خلاصه بخوام فونت هاست را معرفی کنم، خدماتی هست که بصورت رایگان در اختیار شما قرارگرفته و شما براحتی و بدون نگرانی در مورد کد های مورد پشتیبانی در مرورگرهای مختلف و گوشی های موبایل آندروید، اپل و ویندوز به راحتی با قرار دادن آدرس لینک CSS می توانید استفاده کنید.

H1 اندازه متن عنوان هدر

H2 اندازه متن عنوان هدر

H3 اندازه متن عنوان هدر

H4 اندازه متن عنوان هدر

H5 اندازه متن عنوان هدر
H6 اندازه متن عنوان هدر

اعداد : 0123456789
<link href="https://fonts.coolhost.ir/css2/?family=AGhasem&display=swap" rel="stylesheet">

رضوان (ARezvan)

Normal: 500700

انتخاب
اسم این فونت رضوان هست. اگر بصورت خلاصه بخوام فونت هاست را معرفی کنم، خدماتی هست که بصورت رایگان در اختیار شما قرارگرفته و شما براحتی و بدون نگرانی در مورد کد های مورد پشتیبانی در مرورگرهای مختلف و گوشی های موبایل آندروید، اپل و ویندوز به راحتی با قرار دادن آدرس لینک CSS می توانید استفاده کنید.

H1 اندازه متن عنوان هدر

H2 اندازه متن عنوان هدر

H3 اندازه متن عنوان هدر

H4 اندازه متن عنوان هدر

H5 اندازه متن عنوان هدر
H6 اندازه متن عنوان هدر

اعداد : 0123456789
<link href="https://fonts.coolhost.ir/css2/?family=ARezvan&display=swap" rel="stylesheet">

شمس (AShams)

Normal: 500

انتخاب
اسم این فونت شمس هست. اگر بصورت خلاصه بخوام فونت هاست را معرفی کنم، خدماتی هست که بصورت رایگان در اختیار شما قرارگرفته و شما براحتی و بدون نگرانی در مورد کد های مورد پشتیبانی در مرورگرهای مختلف و گوشی های موبایل آندروید، اپل و ویندوز به راحتی با قرار دادن آدرس لینک CSS می توانید استفاده کنید.

H1 اندازه متن عنوان هدر

H2 اندازه متن عنوان هدر

H3 اندازه متن عنوان هدر

H4 اندازه متن عنوان هدر

H5 اندازه متن عنوان هدر
H6 اندازه متن عنوان هدر

اعداد : 0123456789
<link href="https://fonts.coolhost.ir/css2/?family=AShams&display=swap" rel="stylesheet">
<style type="text/css"> color:#555 { font-size: 19px; line-height: 27px; letter-spacing: 0.1;} color:#999 { font-size: 50px;} color:#555 { font-size: 39px;} color:#999 { font-size: 33px;} color:#555 { font-size: 28px;} color:#999 { font-size: 24px;} color:#555 { font-size: 19px;}</style>

گندم (Gandom)

Normal: 500

انتخاب
اسم این فونت گندم هست. اگر بصورت خلاصه بخوام فونت هاست را معرفی کنم، خدماتی هست که بصورت رایگان در اختیار شما قرارگرفته و شما براحتی و بدون نگرانی در مورد کد های مورد پشتیبانی در مرورگرهای مختلف و گوشی های موبایل آندروید، اپل و ویندوز به راحتی با قرار دادن آدرس لینک CSS می توانید استفاده کنید.

H1 اندازه متن عنوان هدر

H2 اندازه متن عنوان هدر

H3 اندازه متن عنوان هدر

H4 اندازه متن عنوان هدر

H5 اندازه متن عنوان هدر
H6 اندازه متن عنوان هدر

اعداد : 0123456789
<link href="https://fonts.coolhost.ir/css2/?family=Gandom&display=swap" rel="stylesheet">

گندم اعداد فارسی (Gandom-fa-num)

Normal: 500

انتخاب
اسم این فونت گندم اعداد فارسی هست. اگر بصورت خلاصه بخوام فونت هاست را معرفی کنم، خدماتی هست که بصورت رایگان در اختیار شما قرارگرفته و شما براحتی و بدون نگرانی در مورد کد های مورد پشتیبانی در مرورگرهای مختلف و گوشی های موبایل آندروید، اپل و ویندوز به راحتی با قرار دادن آدرس لینک CSS می توانید استفاده کنید.

H1 اندازه متن عنوان هدر

H2 اندازه متن عنوان هدر

H3 اندازه متن عنوان هدر

H4 اندازه متن عنوان هدر

H5 اندازه متن عنوان هدر
H6 اندازه متن عنوان هدر

اعداد : 0123456789
<link href="https://fonts.coolhost.ir/css2/?family=Gandom-fa-num&display=swap" rel="stylesheet">

کلمه (Kalameh)

Normal: 100200300400500600700800900

انتخاب
اسم این فونت کلمه هست. اگر بصورت خلاصه بخوام فونت هاست را معرفی کنم، خدماتی هست که بصورت رایگان در اختیار شما قرارگرفته و شما براحتی و بدون نگرانی در مورد کد های مورد پشتیبانی در مرورگرهای مختلف و گوشی های موبایل آندروید، اپل و ویندوز به راحتی با قرار دادن آدرس لینک CSS می توانید استفاده کنید.

H1 اندازه متن عنوان هدر

H2 اندازه متن عنوان هدر

H3 اندازه متن عنوان هدر

H4 اندازه متن عنوان هدر

H5 اندازه متن عنوان هدر
H6 اندازه متن عنوان هدر

اعداد : 0123456789
<link href="https://fonts.coolhost.ir/css2/?family=Kalameh&display=swap" rel="stylesheet">

کلمه اعداد فارسی (Kalameh-fa-num)

Normal: 100200300400500600700800900

انتخاب
اسم این فونت کلمه اعداد فارسی هست. اگر بصورت خلاصه بخوام فونت هاست را معرفی کنم، خدماتی هست که بصورت رایگان در اختیار شما قرارگرفته و شما براحتی و بدون نگرانی در مورد کد های مورد پشتیبانی در مرورگرهای مختلف و گوشی های موبایل آندروید، اپل و ویندوز به راحتی با قرار دادن آدرس لینک CSS می توانید استفاده کنید.

H1 اندازه متن عنوان هدر

H2 اندازه متن عنوان هدر

H3 اندازه متن عنوان هدر

H4 اندازه متن عنوان هدر

H5 اندازه متن عنوان هدر
H6 اندازه متن عنوان هدر

اعداد : 0123456789
<link href="https://fonts.coolhost.ir/css2/?family=Kalameh-fa-num&display=swap" rel="stylesheet">

کلمه بدون انگلیسی (Kalameh-no-en)

Normal: 100200300400500600700800900

انتخاب
اسم این فونت کلمه بدون انگلیسی هست. اگر بصورت خلاصه بخوام فونت هاست را معرفی کنم، خدماتی هست که بصورت رایگان در اختیار شما قرارگرفته و شما براحتی و بدون نگرانی در مورد کد های مورد پشتیبانی در مرورگرهای مختلف و گوشی های موبایل آندروید، اپل و ویندوز به راحتی با قرار دادن آدرس لینک CSS می توانید استفاده کنید.

H1 اندازه متن عنوان هدر

H2 اندازه متن عنوان هدر

H3 اندازه متن عنوان هدر

H4 اندازه متن عنوان هدر

H5 اندازه متن عنوان هدر
H6 اندازه متن عنوان هدر

اعداد : 0123456789
<link href="https://fonts.coolhost.ir/css2/?family=Kalameh-no-en&display=swap" rel="stylesheet">

سوگند (Sogand)

Normal: 500

انتخاب
اسم این فونت سوگند هست. اگر بصورت خلاصه بخوام فونت هاست را معرفی کنم، خدماتی هست که بصورت رایگان در اختیار شما قرارگرفته و شما براحتی و بدون نگرانی در مورد کد های مورد پشتیبانی در مرورگرهای مختلف و گوشی های موبایل آندروید، اپل و ویندوز به راحتی با قرار دادن آدرس لینک CSS می توانید استفاده کنید.

H1 اندازه متن عنوان هدر

H2 اندازه متن عنوان هدر

H3 اندازه متن عنوان هدر

H4 اندازه متن عنوان هدر

H5 اندازه متن عنوان هدر
H6 اندازه متن عنوان هدر

اعداد : 0123456789
<link href="https://fonts.coolhost.ir/css2/?family=Sogand&display=swap" rel="stylesheet">
<style type="text/css"> color:#555 { font-size: 15px; line-height: 30px; letter-spacing: 0.3;} color:#999 {} color:#555 {} color:#999 {} color:#555 {} color:#999 {} color:#555 {}</style>

شبنم (Shabnam)

Normal: 500

انتخاب
اسم این فونت شبنم هست. اگر بصورت خلاصه بخوام فونت هاست را معرفی کنم، خدماتی هست که بصورت رایگان در اختیار شما قرارگرفته و شما براحتی و بدون نگرانی در مورد کد های مورد پشتیبانی در مرورگرهای مختلف و گوشی های موبایل آندروید، اپل و ویندوز به راحتی با قرار دادن آدرس لینک CSS می توانید استفاده کنید.

H1 اندازه متن عنوان هدر

H2 اندازه متن عنوان هدر

H3 اندازه متن عنوان هدر

H4 اندازه متن عنوان هدر

H5 اندازه متن عنوان هدر
H6 اندازه متن عنوان هدر

اعداد : 0123456789
<link href="https://fonts.coolhost.ir/css2/?family=Shabnam&display=swap" rel="stylesheet">

شبنم اعداد فارسی (Shabnam-fa-num)

Normal: 500

انتخاب
اسم این فونت شبنم اعداد فارسی هست. اگر بصورت خلاصه بخوام فونت هاست را معرفی کنم، خدماتی هست که بصورت رایگان در اختیار شما قرارگرفته و شما براحتی و بدون نگرانی در مورد کد های مورد پشتیبانی در مرورگرهای مختلف و گوشی های موبایل آندروید، اپل و ویندوز به راحتی با قرار دادن آدرس لینک CSS می توانید استفاده کنید.

H1 اندازه متن عنوان هدر

H2 اندازه متن عنوان هدر

H3 اندازه متن عنوان هدر

H4 اندازه متن عنوان هدر

H5 اندازه متن عنوان هدر
H6 اندازه متن عنوان هدر

اعداد : 0123456789
<link href="https://fonts.coolhost.ir/css2/?family=Shabnam-fa-num&display=swap" rel="stylesheet">

تیتر (BTitr)

Normal: 500

انتخاب
اسم این فونت تیتر هست. اگر بصورت خلاصه بخوام فونت هاست را معرفی کنم، خدماتی هست که بصورت رایگان در اختیار شما قرارگرفته و شما براحتی و بدون نگرانی در مورد کد های مورد پشتیبانی در مرورگرهای مختلف و گوشی های موبایل آندروید، اپل و ویندوز به راحتی با قرار دادن آدرس لینک CSS می توانید استفاده کنید.

H1 اندازه متن عنوان هدر

H2 اندازه متن عنوان هدر

H3 اندازه متن عنوان هدر

H4 اندازه متن عنوان هدر

H5 اندازه متن عنوان هدر
H6 اندازه متن عنوان هدر

اعداد : 0123456789
<link href="https://fonts.coolhost.ir/css2/?family=BTitr&display=swap" rel="stylesheet">
<style type="text/css"> color:#555 { font-size: 18px;} color:#999 {} color:#555 {} color:#999 {} color:#555 {} color:#999 {} color:#555 {}</style>

زَر (BZar)

Normal: 500

انتخاب
اسم این فونت زَر هست. اگر بصورت خلاصه بخوام فونت هاست را معرفی کنم، خدماتی هست که بصورت رایگان در اختیار شما قرارگرفته و شما براحتی و بدون نگرانی در مورد کد های مورد پشتیبانی در مرورگرهای مختلف و گوشی های موبایل آندروید، اپل و ویندوز به راحتی با قرار دادن آدرس لینک CSS می توانید استفاده کنید.

H1 اندازه متن عنوان هدر

H2 اندازه متن عنوان هدر

H3 اندازه متن عنوان هدر

H4 اندازه متن عنوان هدر

H5 اندازه متن عنوان هدر
H6 اندازه متن عنوان هدر

اعداد : 0123456789
<link href="https://fonts.coolhost.ir/css2/?family=BZar&display=swap" rel="stylesheet">
<style type="text/css"> color:#555 { font-size: 20px;} color:#999 { font-size: 52px;} color:#555 { font-size: 42.5px;} color:#999 { font-size: 38px;} color:#555 { font-size: 32px;} color:#999 { font-size: 26.5px;} color:#555 { font-size: 21px;}</style>

یاقوت (BYagut)

Normal: 500700

انتخاب
اسم این فونت یاقوت هست. اگر بصورت خلاصه بخوام فونت هاست را معرفی کنم، خدماتی هست که بصورت رایگان در اختیار شما قرارگرفته و شما براحتی و بدون نگرانی در مورد کد های مورد پشتیبانی در مرورگرهای مختلف و گوشی های موبایل آندروید، اپل و ویندوز به راحتی با قرار دادن آدرس لینک CSS می توانید استفاده کنید.

H1 اندازه متن عنوان هدر

H2 اندازه متن عنوان هدر

H3 اندازه متن عنوان هدر

H4 اندازه متن عنوان هدر

H5 اندازه متن عنوان هدر
H6 اندازه متن عنوان هدر

اعداد : 0123456789
<link href="https://fonts.coolhost.ir/css2/?family=BYagut&display=swap" rel="stylesheet">

سندباد (MjSandbad)

Normal: 400700

انتخاب
اسم این فونت سندباد هست. اگر بصورت خلاصه بخوام فونت هاست را معرفی کنم، خدماتی هست که بصورت رایگان در اختیار شما قرارگرفته و شما براحتی و بدون نگرانی در مورد کد های مورد پشتیبانی در مرورگرهای مختلف و گوشی های موبایل آندروید، اپل و ویندوز به راحتی با قرار دادن آدرس لینک CSS می توانید استفاده کنید.

H1 اندازه متن عنوان هدر

H2 اندازه متن عنوان هدر

H3 اندازه متن عنوان هدر

H4 اندازه متن عنوان هدر

H5 اندازه متن عنوان هدر
H6 اندازه متن عنوان هدر

اعداد : 0123456789
<link href="https://fonts.coolhost.ir/css2/?family=MjSandbad&display=swap" rel="stylesheet">

سندباد اوت لاین (MjSandbad-outline)

Normal: 400

انتخاب
اسم این فونت سندباد اوت لاین هست. اگر بصورت خلاصه بخوام فونت هاست را معرفی کنم، خدماتی هست که بصورت رایگان در اختیار شما قرارگرفته و شما براحتی و بدون نگرانی در مورد کد های مورد پشتیبانی در مرورگرهای مختلف و گوشی های موبایل آندروید، اپل و ویندوز به راحتی با قرار دادن آدرس لینک CSS می توانید استفاده کنید.

H1 اندازه متن عنوان هدر

H2 اندازه متن عنوان هدر

H3 اندازه متن عنوان هدر

H4 اندازه متن عنوان هدر

H5 اندازه متن عنوان هدر
H6 اندازه متن عنوان هدر

اعداد : 0123456789
<link href="https://fonts.coolhost.ir/css2/?family=MjSandbad-outline&display=swap" rel="stylesheet">

دینار یک (MjDinarOne)

Normal: 300400

انتخاب
اسم این فونت دینار یک هست. اگر بصورت خلاصه بخوام فونت هاست را معرفی کنم، خدماتی هست که بصورت رایگان در اختیار شما قرارگرفته و شما براحتی و بدون نگرانی در مورد کد های مورد پشتیبانی در مرورگرهای مختلف و گوشی های موبایل آندروید، اپل و ویندوز به راحتی با قرار دادن آدرس لینک CSS می توانید استفاده کنید.

H1 اندازه متن عنوان هدر

H2 اندازه متن عنوان هدر

H3 اندازه متن عنوان هدر

H4 اندازه متن عنوان هدر

H5 اندازه متن عنوان هدر
H6 اندازه متن عنوان هدر

اعداد : 0123456789
<link href="https://fonts.coolhost.ir/css2/?family=MjDinarOne&display=swap" rel="stylesheet">
<style type="text/css"> color:#555 { line-height: 29px;} color:#999 {} color:#555 {} color:#999 {} color:#555 {} color:#999 {} color:#555 {}</style>

دینار دو (MjDinarTwo)

Normal: 300400

انتخاب
اسم این فونت دینار دو هست. اگر بصورت خلاصه بخوام فونت هاست را معرفی کنم، خدماتی هست که بصورت رایگان در اختیار شما قرارگرفته و شما براحتی و بدون نگرانی در مورد کد های مورد پشتیبانی در مرورگرهای مختلف و گوشی های موبایل آندروید، اپل و ویندوز به راحتی با قرار دادن آدرس لینک CSS می توانید استفاده کنید.

H1 اندازه متن عنوان هدر

H2 اندازه متن عنوان هدر

H3 اندازه متن عنوان هدر

H4 اندازه متن عنوان هدر

H5 اندازه متن عنوان هدر
H6 اندازه متن عنوان هدر

اعداد : 0123456789
<link href="https://fonts.coolhost.ir/css2/?family=MjDinarTwo&display=swap" rel="stylesheet">
<style type="text/css"> color:#555 { line-height: 29px;} color:#999 {} color:#555 {} color:#999 {} color:#555 {} color:#999 {} color:#555 {}</style>

ایران سنس (IranSans)

Normal: 100300400500700900

انتخاب
اسم این فونت ایران سنس هست. اگر بصورت خلاصه بخوام فونت هاست را معرفی کنم، خدماتی هست که بصورت رایگان در اختیار شما قرارگرفته و شما براحتی و بدون نگرانی در مورد کد های مورد پشتیبانی در مرورگرهای مختلف و گوشی های موبایل آندروید، اپل و ویندوز به راحتی با قرار دادن آدرس لینک CSS می توانید استفاده کنید.

H1 اندازه متن عنوان هدر

H2 اندازه متن عنوان هدر

H3 اندازه متن عنوان هدر

H4 اندازه متن عنوان هدر

H5 اندازه متن عنوان هدر
H6 اندازه متن عنوان هدر

اعداد : 0123456789
<link href="https://fonts.coolhost.ir/css2/?family=IranSans&display=swap" rel="stylesheet">

ایران سنس اعداد فارسی (IranSansX-fa-num)

Normal: 500700

انتخاب
اسم این فونت ایران سنس اعداد فارسی هست. اگر بصورت خلاصه بخوام فونت هاست را معرفی کنم، خدماتی هست که بصورت رایگان در اختیار شما قرارگرفته و شما براحتی و بدون نگرانی در مورد کد های مورد پشتیبانی در مرورگرهای مختلف و گوشی های موبایل آندروید، اپل و ویندوز به راحتی با قرار دادن آدرس لینک CSS می توانید استفاده کنید.

H1 اندازه متن عنوان هدر

H2 اندازه متن عنوان هدر

H3 اندازه متن عنوان هدر

H4 اندازه متن عنوان هدر

H5 اندازه متن عنوان هدر
H6 اندازه متن عنوان هدر

اعداد : 0123456789
<link href="https://fonts.coolhost.ir/css2/?family=IranSansX-fa-num&display=swap" rel="stylesheet">

دروید کوفی (DroidArabicKufi)

Normal: 500

انتخاب
اسم این فونت دروید کوفی هست. اگر بصورت خلاصه بخوام فونت هاست را معرفی کنم، خدماتی هست که بصورت رایگان در اختیار شما قرارگرفته و شما براحتی و بدون نگرانی در مورد کد های مورد پشتیبانی در مرورگرهای مختلف و گوشی های موبایل آندروید، اپل و ویندوز به راحتی با قرار دادن آدرس لینک CSS می توانید استفاده کنید.

H1 اندازه متن عنوان هدر

H2 اندازه متن عنوان هدر

H3 اندازه متن عنوان هدر

H4 اندازه متن عنوان هدر

H5 اندازه متن عنوان هدر
H6 اندازه متن عنوان هدر

اعداد : 0123456789
<link href="https://fonts.coolhost.ir/css2/?family=DroidArabicKufi&display=swap" rel="stylesheet">

دروید نسخ (DroidArabicNaskh)

Normal: 500

انتخاب
اسم این فونت دروید نسخ هست. اگر بصورت خلاصه بخوام فونت هاست را معرفی کنم، خدماتی هست که بصورت رایگان در اختیار شما قرارگرفته و شما براحتی و بدون نگرانی در مورد کد های مورد پشتیبانی در مرورگرهای مختلف و گوشی های موبایل آندروید، اپل و ویندوز به راحتی با قرار دادن آدرس لینک CSS می توانید استفاده کنید.

H1 اندازه متن عنوان هدر

H2 اندازه متن عنوان هدر

H3 اندازه متن عنوان هدر

H4 اندازه متن عنوان هدر

H5 اندازه متن عنوان هدر
H6 اندازه متن عنوان هدر

اعداد : 0123456789
<link href="https://fonts.coolhost.ir/css2/?family=DroidArabicNaskh&display=swap" rel="stylesheet">

آیکن متریال سیمبل اوتلاین (Material+Symbols+Outlined)

Normal: 500

انتخاب
اسم این فونت آیکن متریال سیمبل اوتلاین هست. اگر بصورت خلاصه بخوام فونت هاست را معرفی کنم، خدماتی هست که بصورت رایگان در اختیار شما قرارگرفته و شما براحتی و بدون نگرانی در مورد کد های مورد پشتیبانی در مرورگرهای مختلف و گوشی های موبایل آندروید، اپل و ویندوز به راحتی با قرار دادن آدرس لینک CSS می توانید استفاده کنید.

H1 اندازه متن عنوان هدر

H2 اندازه متن عنوان هدر

H3 اندازه متن عنوان هدر

H4 اندازه متن عنوان هدر

H5 اندازه متن عنوان هدر
H6 اندازه متن عنوان هدر

اعداد : 0123456789
<link href="https://fonts.coolhost.ir/css2/?family=Material+Symbols+Outlined&display=swap" rel="stylesheet">

استنسیل (Stencil)

Normal: 400

انتخاب
اسم این فونت استنسیل هست. اگر بصورت خلاصه بخوام فونت هاست را معرفی کنم، خدماتی هست که بصورت رایگان در اختیار شما قرارگرفته و شما براحتی و بدون نگرانی در مورد کد های مورد پشتیبانی در مرورگرهای مختلف و گوشی های موبایل آندروید، اپل و ویندوز به راحتی با قرار دادن آدرس لینک CSS می توانید استفاده کنید.

H1 اندازه متن عنوان هدر

H2 اندازه متن عنوان هدر

H3 اندازه متن عنوان هدر

H4 اندازه متن عنوان هدر

H5 اندازه متن عنوان هدر
H6 اندازه متن عنوان هدر

اعداد : 0123456789
<link href="https://fonts.coolhost.ir/css2/?family=Stencil&display=swap" rel="stylesheet">

تایپوگرافر هوی (TypographerHeavy)

Normal: 700

انتخاب
اسم این فونت تایپوگرافر هوی هست. اگر بصورت خلاصه بخوام فونت هاست را معرفی کنم، خدماتی هست که بصورت رایگان در اختیار شما قرارگرفته و شما براحتی و بدون نگرانی در مورد کد های مورد پشتیبانی در مرورگرهای مختلف و گوشی های موبایل آندروید، اپل و ویندوز به راحتی با قرار دادن آدرس لینک CSS می توانید استفاده کنید.

H1 اندازه متن عنوان هدر

H2 اندازه متن عنوان هدر

H3 اندازه متن عنوان هدر

H4 اندازه متن عنوان هدر

H5 اندازه متن عنوان هدر
H6 اندازه متن عنوان هدر

اعداد : 0123456789
<link href="https://fonts.coolhost.ir/css2/?family=TypographerHeavy&display=swap" rel="stylesheet">نمونه کاربرد

نمونه کاربرد فونت در وبسایت بعد از ایمپورت کردن فونت با یکی از کد های بالا<link href="https://fonts.coolhost.ir/css2/?family=iransans&display=swap" rel="stylesheet">
<style>
*:not(.fa):not(.fas):not(.fab):not(.far):not(.elementor-icon):not([class^="eicon-"]):not([class^="vjs-"]):not(.wpbff):not(.ab-icon):not(.eicon-menu-bar):not(.eicon-close)
{
    font-family: 'iransans', sans-serif !important;
}

pre, pre *, code, code * {
    font-family: "Courier New", sans-serif !important;
}

.woocommerce form .form-row-first, .woocommerce-page form .form-row-first {
float: right;
}
.woocommerce form .form-row-last, .woocommerce-page form .form-row-last {
    float: left;
}
</style>نمونه های ایمپورت چندین فونت و وزن های انتخابی

نکته: اگر وزن انتخاب نشود، همه وزن های موجود برای فونت انتخابی ایمپورت می شوند.<link href="https://fonts.coolhost.ir/css2/?family=Vazir&family=IRANSans:ital,wght@0,200;0,300;1,500&display=swap" rel="stylesheet">

<link href="https://fonts.coolhost.ir/css2/?family=IRANSans:wght@0,300;0,500;0,700&display=swap" rel="stylesheet">
<link href="https://fonts.coolhost.ir/css2/?family=Vazir:wght@0,300;0,500;0,700&display=swap" rel="stylesheet">

<link href="https://fonts.coolhost.ir/css2/?family=Aviny&display=swap" rel="stylesheet">